Dolny Śląsk jako pierwszy region w Polsce przystąpił do projektu „Inkubatora Programów Polityki Zdrowotnej”

Dolny Śląsk jako pierwszy region w Polsce przystąpił do projektu „Inkubatora Programów Polityki Zdrowotnej” opracowanego wspólnie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która jest instytucją opiniodawczo-doradczą nadzorowaną przez Ministra Zdrowia.

14 stycznia 2022 r. odbyło się oficjalne podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Na podstawie umowy strony będą wspólnie realizować projekt pt. „Samorządowe Centrum Doskonalenia Kompetencji w Zakresie Programów Polityki Zdrowotnej”, zwany „Inkubatorem Programów Polityki Zdrowotnej”. Dolny Śląsk jest pierwszym miejscem na mapie Polski, gdzie będzie realizowana ta inicjatywa.

Celem Inkubatora PPZ jest stworzenie optymalnych z punktu widzenia społeczno-epidemiologicznego Programów Polityki Zdrowotnej, które będą realizowane przez samorząd przy ścisłej współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz innych podmiotów takich jak szpitale i uczelnie wyższe. Zadaniem Inkubatora będzie prowadzenie pilotaży PPZ, które pozwolą na doskonalenie innowacyjnych metod i interwencji z obszaru profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Agencja ocenia projekty programów polityki zdrowotnej przygotowywane przez Samorządy i aktywnie prowadzi szkolenia dla Samorządów w zakresie tworzenia i oceny projektów programów polityki zdrowotnej. Inkubator PPZ pozwala na przeprowadzanie pilotaży PPZ. Inicjatywa ta stanowi dopełnienie w działalności Agencji w obszarze wsparcia dla Samorządów w przygotowywaniu i realizacji PPZ, ponieważ Inkubator PPZ stwarza możliwość przebadania technologii medycznych stosowanych w profilaktyce i promocji zdrowia oraz wypracowania złotych standardów profilaktyki i promocji zdrowia w wybranych obszarach zdrowotnych w warunkach polskich oraz przygotowania na tej podstawie Rekomendacji AOTMiT – mówi dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Liderem Konsorcjum jest samorząd województwa, który będzie odpowiadać za realizację projektów Inkubatora PPZ. Rada Konsorcjum będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze, a jej członkami będą eksperci z dziedziny ochrony zdrowia wybrani przez Konsorcjum.

Naszą intencją jest, aby w ramach działalności Inkubatora PPZ zrzeszyć grono ekspertów, młodych naukowców oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Zależy nam na podjęciu ścisłej współpracy, która zaowocuje wieloma pomysłami i projektami profilaktycznymi, które przyczynią się przede wszystkim do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Dolnego Śląskamówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Zakładane rezultaty, jakie ma przynieść Inkubator PPZ to przede wszystkim wzrost wykrywalności chorób, spadek zapadalności na choroby cywilizacyjne, wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia oraz budowanie partnerstwa na rzecz działań w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.

Ważną rolę w Inkubatorze PPZ będzie pełnić Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, które jest kluczowym realizatorem wielu programów profilaktycznych w województwie dolnośląskim takich jak: program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania raka piersi, program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. DCOPiH jako jednostka naukowa prowadzi również działalność badawczo-rozwojową. Dużym osiągnięciem jest to, że jako pierwszy szpital onkologiczny w Polsce DCOPiH uzyskało certyfikat europejski iPAAC (z ang. Innowacyjne Partnerstwo dla Działań w Zwalczaniu Nowotworów).

Na podkreślenie zasługuje możliwość wykorzystania w Inkubatorze PPZ rozszerzonego zakresu kompleksowych działań realizowanych w ramach DCOPiH, zarówno w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki jak i możliwości rozwoju koordynacji kompleksowej opieki medycznej – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Dyrektor DCOHiP

W ramach Inkubatora PPZ będą realizowane takie działania jak: ocena potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności oraz tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej, które będą mogły być opublikowane w formie rekomendacji Prezesa AOTMiT. Umożliwi to ich wykorzystywanie przez inne samorządy w Polsce. Podejmowane będą również działania zmierzające do poprawy i doskonalenia programów polityki zdrowotnej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz potrzeb zdrowotnych określono potencjalne obszary, których będą dotyczyć realizowane działania. Wśród nich znalazły się: profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, profilaktyka przeciwnowotworowa, profilaktyka nadwagi i otyłości, program ograniczania palenia tytoniu, wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, raka piersi oraz jelita grubego i wiele innych.

Za utworzeniem Inkubatora PPZ przemawiają również problemy dotyczące realizacji Programów Polityki Zdrowotnej na poziomie samorządowym, z którymi spotykają się przedstawiciele AOTMiT m.in kluczowe w procesie oceny efektywności realizowanych PPZ formułowanie celów i mierników efektywności PPZ, zbyt ogólne planowanie interwencji w programie, brak przeprowadzenia oceny potrzeb zdrowotnych czy nieuwzględnianie niektórych działań w procesie monitorowania PPZ.