Kolejny etap budowy nowego szpitala onkologiczno-pulmonologiczno-hematologicznego we Wrocławiu

Budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu nabiera tempa. Zaproszono potencjalnych generalnych wykonawców do złożenia ofert. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zakończyło już prace nad Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

 

W nowoczesnym obiekcie, pod wspólnym szyldem DCOPiH, będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze, tj.: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów.

Zaproszenie do składania ofert

Przeprowadzono 6 rund dialogu konkurencyjnego z 5 potencjalnymi wykonawcami wyłonionymi w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To właśnie do nich zostało skierowane zaproszenie do składania ofert w dniu 4 lutego 2022 r. są to: Konsorcjum WARBUD S.A., Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. Konsorcjum PORR S.A., Konsorcjum VAMED POLSKA Sp. z o.o. i SINOHYDRO Corporation Limited. Termin składania ofert to 4 marca 2022 r.

Ukończona została obszerna dokumentacja, która umożliwiła zaproszenie potencjalnych generalnych wykonawców do złożenia ofert, składająca się w szczególności z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji wielobranżowej, planu zarządzania kontraktem, opisu architektury, wyników badań geologicznych i archeologicznych, programu medycznego, map, schematów  i wielu  niezbędnych dokumentów opisujących przyjęte założenia i potrzeby Zamawiającego. Dokumentacja zawiera również niezbędną dla przeprowadzenia postępowania specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także wzór umowy, jaka będzie łączyła Zamawiającego z przyszłym Generalnym Wykonawcą.

Kluczowym elementem dokumentacji przetargowej, rzutującym na przebieg całego postępowania jest Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z koncepcją wielobranżową
(tzw. PFU).

Program obejmuje opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności: parametrów określających wielkość obiektu i zakres robót budowlanych, harmonogramu realizacji, formy i zawartości dokumentacji projektowej, przygotowania terenu budowy, architektury i konstrukcji obiektu, materiałów i instalacji, wykończenia obiektu, sposobu zagospodarowania terenu, warunków kontroli i badań, a także odbiorów wyrobów i robót budowlanych, uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjno-prawnych.

PFU stanowi podstawę do przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w zakresie ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, czyli obliczenia ceny oferty.

 

Najważniejsza inwestycja w regionie

Zaproszenie do składania ofert to kolejny kamień milowy na drodze do budowy nowoczesnego szpitala, przystosowanego do kompleksowego i specjalistycznego leczenia pacjentów onkologicznych z Dolnego Śląska.

Znajdujemy się w momencie kluczowym dla realizacji inwestycji, jaką jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Kończymy etap, w którym prace skupiały się na przygotowaniu bardzo obszernej i szczegółowej dokumentacji projektowej. To kolejny krok, który przybliża nas do uruchomienia długo wyczekiwanego ośrodka, który zapewni pacjentom dostęp do kompleksowej opieki onkologicznej, realizowanej w nowoczesnych warunkach, na miarę XXI wiekumówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić 27 952 m2. Budynek będzie składać się z 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

 

Realizacja prac w procesie budowy Nowego Szpitala

Podpisana została umowa z firmą MIASTOPROJEKT Wrocław na usługi Inżyniera Kontraktu. Przygotowana została wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Hirszfelda. Na terenie przyszłej budowy udało się zakończyć prace archeologiczne i saperskie.  Uzyskane zostały warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). W ramach prac projektowych odbyły się liczne spotkania z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa. Odbyły się również spotkania w szpitalach w Gdańsku i Bydgoszczy. Zdobyte podczas spotkań informacje posłużyły do weryfikacji przyjętych w dokumentacji założeń i stanowiły potwierdzenie słuszności przyjętych rozwiązań.

 

„Onkologiczne tsunami”

Jak podkreśla Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny DCOPiH – Wszystkie trzy szpitale koncentrują się dziś jedynie na części zakresu świadczeń, co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku i „onkologicznemu tsunami”, które dopiero przed nami. Wynika to jednoznacznie z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, obnażającego trend wzrostowy w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują Polaków. Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób chorujących podwoiła się, a nowotwory złośliwe stanowią dziś drugą przyczynę zgonów w Polsce. Już 2 lata temu – w 2019 roku – odpowiadały za 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet, a z chorobą nowotworową zmagają się dziś głównie osoby młode lub w średnim wieku (25-64 lat). Statystyki dotyczące regionu są równie dramatyczne. W samym 2019 r. na Dolnym Śląsku odnotowano 7 232 zachorowania u kobiet oraz 7 253 przypadki w grupie mężczyzn. Na skutek chorób nowotworowych w tym samym roku zmarło 3 933 Dolnoślązaczek i 4 432 Dolnoślązaków.

Nowy szpital z korzyścią dla pacjentów

Inwestycja w nowoczesny obiekt zdaniem DCOPiH jest dziś niezbędna. – Nie ma dziś starszego „obiektu onkologicznego” w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych – wyjaśnia Adam Maciejczyk z DCOPiH. – Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów.

Dzięki inwestycji w nowy obiekt, zwiększy się dwukrotnie liczba wykonywanych operacji. Na potrzeby pacjentów zostanie przeznaczone dwa razy więcej powierzchni niż dziś i co ważne – zwiększą się możliwości i aktywności szpitala dotyczące profilaktyki. DCOPiH w ramach nowego szpitala otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku, zaplanowało także miejsce na działalność dydaktyczną – sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.