Pomoc z UE dla Dolnoślązaków w najtrudniejszej sytuacji

Dokładnie 73 wnioski otrzymały unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Wnioski te złożyły zarówno ośrodki pomocy społecznej z regionu, jak i organizacje pozarządowe. Niedawno wyłonione wnioski opiewają łącznie na kwotę ponad 103 mln zł i będą stanowić ogromne wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął dwa konkursy – jeden na projekty placówek opieki społecznej oraz drugi na działania organizacji pozarządowych, które będą realizowane na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także ich bliskich. Chodzi o świadczenie wsparcia mającego na celu integrację osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowo-społeczną wykorzystującą instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

 

Środki te wspierają osoby, które trudniej sobie radzą na rynku pracy. Nieważne, czy problemem są choroby, czy może uzależnienia, albo po prostu trudna sytuacja, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także procesowi ubóstwa – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

 

Projekty zakładają wsparcie w postaci coachingu, opieki pracownika socjalnego, treningów i warsztatów kompetencji społecznych i życiowych (dotyczące np. radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji i poprawy wizerunku, spędzania wolnego czasu, motywacji, rozwiązywania konfliktów). W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych, natomiast pracodawcy chcący zatrudnić uczestników projektu mogą liczyć na refundację części  wynagrodzenia pracownika oraz kosztów doposażenia miejsca pracy. Możliwe będzie skorzystanie z tzw. zatrudnienia wspieranego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnościami wdrożyć się w obowiązki pracownicze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, przy wsparciu trenera pracy. Dla osób, które na co dzień borykają się z różnymi przeciwnościami losu, ważna jest także możliwość skorzystania z tzw. wsparcia towarzyszącego – możliwe jest sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub wymagającym pomocy członkiem rodziny, zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji wsparcia, czy też zapewnienie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

 

To kompleksowe projekty, które pomogą Dolnoślązakom w wielu wymiarach – oferują wsparcie społeczne, czyli bardziej miękką formę pomocy w postaci poradnictwa czy też pomocy specjalistów, wsparcie zawodowe, z kolei, pozwala na zaproponowanie praktyk zawodowych, staży, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane. Z kolei w ramach wsparcia edukacyjnego proponujemy kursy i szkolenia. Wsparcie zdrowotne to ćwiczenia, rehabilitacja, programy korekcyjno-edukacyjne. Działań jest bardzo wiele i co szczególnie cenne dotyczą one również osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsze jest jednak to, że pomoc ma szanse otrzymać blisko 5000 osób najdalej oddalonych od rynku pracy – dodaje Zuzanna Bielawska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.