Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs związany z łagodzeniem negatywnych skutków pandemii w szkołach podstawowych

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs związany z łagodzeniem negatywnych skutków pandemii, które dotknęły najmłodszych. Na dofinansowanie projektów Samorząd pierwotnie miał przeznaczyć ponad 24,5 mln zł. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie zdecydowano zwiększyć dofinansowanie o ponad 10 mln zł do kwoty 35,5 mln zł.

Przekazane wsparcie finansowe pozwoli na organizowanie: zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, warsztatów. Dzieci otrzymają również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

W projektach rekomendowanych do dofinansowania znalazły się m.in. warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, wyjazdy edukacyjne do ogrodu botanicznego i zoologicznego, wyjazdy do pasiek, Hydropolis, ExploraParku – parku nauki i techniki w Wałbrzychu, teatrów, Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu, Kotliny Kłodzkiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

– Wsparcie finansowe, które otrzymają dolnośląskie szkoły podstawowe pozwolą na organizowanie rozwijających pasje i umiejętności aktywności pozalekcyjnych. Z powodu pandemii dzieci i młodzież musiały odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości. Powrót najmłodszych do nauki stacjonarnej powinien wiązać się z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz przyjaznych warunków kształcenia. Wspierane przez nas działania mają pomóc dzieciom na nowo zaaklimatyzować się w szkole oraz zintegrować się z rówieśnikami – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Z powodu pandemii dzieci i młodzież musiały odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości. Powrót najmłodszych do nauki stacjonarnej powinien wiązać się z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz przyjaznych warunków kształcenia. Wspierane przez nas działania mają pomóc dzieciom na nowo zaaklimatyzować się w szkole oraz zintegrować się z rówieśnikami.

W ramach zajęć rozwijających znajomość języków obcych zaplanowano spotkania i warsztaty z wolontariuszami, którzy komunikują się tylko w języku angielskim. Osobną grupę tworzą warsztaty dotyczące zagadnień związanych z ekologią i problemem dewastacji środowiska.  Uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad segregacji odpadów, oszczędzania zasobów, recyklingu czy ruchu zero-waste.

Wśród zajęć zaplanowanych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi znalazła się m.in. hipoterapia i dogoterapia. W jednym z projektów na zajęcia w formie warsztatów kynologicznych zostanie zaproszony behawiorysta współpracujący ze schroniskiem dla psów. Uczniowie doświadczą w praktyce jak wygląda nauczenie psa podstawowych komend oraz praca psów pracujących w Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej. Część zajęć odbędzie się w schronisku dla zwierząt. W jednym z projektów, w którym uczestniczą wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, zaplanowano m.in. alpakoterapię oraz felinoterapię (terapię z udziałem kotów). Wśród pozostałych aktywności, które będą dostępne dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych znajdą się także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, a także laboratoria, wycieczki edukacyjne i pomoc psychologiczna.

W konkursie, którego celem było wsparcie uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w niwelowaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią Covid-19, w tym w szczególności zmniejszeniu deficytów, które powstały w wyniku czasowego zamknięcia szkół oraz nauki zdalnej, złożono 157 wniosków o dofinansowanie projektów:
– wnioski złożone przez JST (gminy, miasta i powiaty) – 125
– wnioski złożone przez inne podmioty (NGO, firmy, OHP itp.) – 32
Spośród 107 wniosków dofinansowanych:
– wnioski JST (gminy, miasta i powiaty) – 89
– wnioski innych podmiotów (NGO, firmy, OHP itp.) – 18

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosiła 50 000 zł,  a maksymalny okres realizacji to 12 miesięcy. Wnioskodawcy pokryli 15% wkładu własnego. Konkurs był skierowany wyłącznie do organów prowadzących szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 42 miliony złotych, z czego wartość środków europejskich to 35,5 miliona złotych. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.