Stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczące projektu budżetu Wrocławia na rok 2019

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił do budżetu 30 poprawek, część z nich (7) zostanie ujęta w budżecie na rok 2019. W imieniu mieszkańców Wrocławia chcielibyśmy podziękować za tę inicjatywę. Rozpatrywanie poprawek i rozwiązań, w oderwaniu od tego jakie środowisko polityczne  je zgłasza, powinno stać się wrocławską tradycją. Z drogi czy nowej szkoły będą korzystać wszyscy, bez względu na sympatie polityczne. Merytoryczna opozycja jest solą demokracji i należy ją traktować jako cenne ogniwo wspomagające rządzących, ale również bacznie patrzące im na ręce.

Pomimo wprowadzenia do budżetu pewnych korekt i przesunięć środków nie zmieniają one zasadniczo jego charakteru, którym w przeważającej mierze jest kontynuacja.  Z perspektywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości jest szereg obszarów, które trzeba potraktować priorytetowo w budżecie. Należy także podjąć walkę o nowych podatników, obecne zachęty – coroczny konkurs są mocno niewystarczające. 

Obszarem szczególnie ważnym dla Wrocławia i każdego dużego miasta jest komunikacja zbiorowa oraz stan infrastruktury komunikacyjnej. Na tym polu pragniemy zwrócić uwagę na niewystarczające środki przeznaczane na transport zbiorowy. Największy wrocławski przewoźnik – spółka  MPK Sp. z o. o. musi wciąż zaciągać zobowiązania finansowe. Dla zobrazowania wydatków Poznań w 2019 przeznaczy na lokalny transport zbiorowy 541 mln (wydatki bieżące), natomiast Kraków 561 mln (wydatki bieżące), wobec 399 mln zapisanych w budżecie Wrocławia. We wrocławska spółce  MKP ze względu na niskie zarobki ma problemy z pozyskaniem kierowców. Wszystko wskazuje na to, że planowana podwyżka na poziomie 7% nie zmieni sytuacji przewoźnika w tym zakresie. Stan wrocławskich torowisk jest raczej powodem do wstydu. Nakłady na tę dziedzinę muszą znacząco wzrosnąć. Do wykolejeń dochodzi praktycznie w każdym tygodniu. Propozycja uwzględnienia w budżecie  dodatkowych 3 mln z postulowanych przez nasz klub 6 mln jest mimo wszystko in plus, jednak to wciąż kropla w morzu. Oprócz torowisk o interwencję wołają wrocławskie drogi, mosty i estakady. Przeznaczane na utrzymanie mostów, estakad i kładek 3.2 mln jest dalece niewystarczającą kwotą.

Drugi obszar, gdzie widzimy potencjał do zmian, a także większego zaangażowania finansowego miasta jest ochrona środowiska, w szczególności walka o czyste powietrze. Zaproponowana poprawka postulująca budowę stacji monitorowania jakości powietrza we Wrocławiu nie znalazła uznania urzędników prezydenta.  Według nich taka inwestycja nie jest domeną miasta.Dobry komentarz do tej sytuacji dostarcza przykład Krakowa.W 2015 urząd miasta Krakowa kupił 3 stacje pomiaru jakości powietrza. Ze stacji będzie korzystać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ze strony miasta oczekujemy także maksymalnie skoordynowanych i kompleksowych działań w zakresie termomodernizacji i jednoczesnego podłączania ciepła sieciowego do kamienic zasobu komunalnego.

Przez lata beztroskiego „planowania po wrocławsku” powstał szereg szkód i problemów w szczególności na Wrocławskich osiedlach peryferyjnych. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji, dostępności terenów zielonych oraz szkół. W budżecie na rok 2019 jest zapewnione finansowanie na projekt szkoły na osiedlu Lipa Piotrowska. Nie ma jednak wciąż pozyskanej ziemi pod inwestycję na szkołę. W przypadku Wojszyc, miasto planuje zlecić projekt dopiero w roku 2020. Natomiast rozbudowa szkoły na wrocławskich Maślicach nie jest na razie ujęta w miejskich planach. Poprawki zmierzające do ułatwienia życia mieszkańców dotyczące infrastruktury drogowej nie zostały zaakceptowane. W przypadku wrocławskich osiedli niezbędne są niestandardowe działania, energia i zaangażowanie finansowe ze strony miasta. Zaległości na tym polu są zbyt duże, aby w obecnym tempie realizować zapewnianie podstawowych potrzeb mieszkańców.

Wrocław w bardzo ograniczonym zakresie angażuje się finansowo w opiekę zdrowotną na rzecz mieszkańców Wrocławia. Wrocław de facto nie posiada miejskiej służby zdrowia. Miasto na tym polu polega właściwie wyłącznie na podmiotach prywatnych oraz państwowych. Zaproponowana poprawka zmierzająca w kierunku zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie opieki chirurgicznej została odrzucona ze względu na brak możliwości prawnych zapewnienia finansowania. Analiza, którą dysponujemy wskazuje na 3 możliwości prawne sfinansowania takiej pomocy. Sztywne dzielenie domeny miasta i państwa nie jest dobrą propozycją dla mieszkańców. Miasto powinno dynamicznie reagować na pojawiające się potrzeby i nie szukać pretekstu żeby nie wchodzić w pewne przedsięwzięcia.

Reasumując klub Prawa i Sprawiedliwości uznaje, że pomimo pewnych korekt, poprawek i przesunięć środków budżet oraz kurs w jakim podąża dziś Wrocław nie zmienia się zasadniczo. W budżecie brakuje kwot gwarantujących dynamiczne zmiany w zakresie poprawy jakości i dostępności komunikacji zbiorowej,  poprawy jakości powietrza, uczynienia źle zaplanowanych osiedli peryferyjnych osiedlami kompletnymi oraz zapewnienia świadczeń poprawiających jakość opieki zdrowotnej. Potencjał do pozytywnych zmian jest wciąż ogromny. Budżet oraz kierunek jaki on wyznacza jest programowo zbyt odległy od   naszej wizji rozwoju Wrocławia, abyśmy mogli poprzeć ten budżet.  Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości negatywnie opiniuje budżet na rok 2019.