Subregion wrocławski z rządowym wsparciem (nie tylko) w kryzysie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?

RFIL – inwestycje bliskie ludziom w naszym subregionie wrocławskim to 33 projekty na łączną kwotę 43 691 037,09 zł.

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do tej pory dzięki RFIL na konta gmin popłynęło już w sumie miliardy złotych.

Inwestycje, które widać z okna

Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są między innymi:

 • 1 517 463,00 zł  – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku byłej kuźni na salę spotkań rady sołeckiej w Sobocisku gmina Oława wraz z infrastrukturą techniczną: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz miejscem postojowym.
 • 2 217 307,01 zł – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobocisku (gmina Oława).
 • 4 700 000,00 zł – Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach (gmina Udanin).
 • 1 000 000, 00 zł – Poprawa infrastruktury szpitalnej Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie wraz z przychodniami (powiat wołowski).

Teraz kolejne inwestycje otrzymują dofinansowanie, w subregionie wrocławskim są to:

 1. 1 000 000,00 zł – Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych – zwiększenie dostępności do badań cytologicznych na Dolnym Śląsku

Utworzenie mobilnego i stacjonarnego gabinetu ginekologiczno-położniczego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, poprzez zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetów, w których będą odbywać się przesiewowe badania cytologiczne pod kątem wykrywalności raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego będzie można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby.

 • 820 000,00 zł – Zakup niezbędnego sprzętu technicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego wraz z okablowaniem i oprogramowaniem dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Inwestycja w postaci sprzętu technicznego – oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego pozwoli Teatrowi sprawnie funkcjonować i produkować spektakle na scenach wewnątrz budynków, jak też produkować plenerowe przedstawienia, wydarzenia artystyczne i działania edukacyjne.

 • 2 340 000,00 zł – Projekt zakłada budowę dróg w miejscowości Święta Katarzyna

Budowa ulicy Lipowej (od ul. Głównej do ul. Parkowej dł. 270m), ul. Parkowej (od ul. Lipowej do ul. Akacjowej dł. 70 m, do ul Żernickiej od dł. 260m), oraz ul. Akacjowej dł. 215 m i Jesionowej dł. 240 m.  W wyniku realizacji projektu powstanie sieć drogowa o długości 1052 m, szerokości 5 m wraz 75 centymetrowym utwardzonym poboczem na całej długości planowanej inwestycji.

 • 1 300 000,00 zł – Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko – etap I przebudowa SUW Węgrzce

W Gminie dramatycznie spada poziom wody pitnej. Woda z SUW Węgrzce zaopatruje obecnie mieszkańców 22 wsi. Konieczne jest podłączenie następnych 10 wsi, łącznie 3/4 gminy. W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wodę dla ludzi, zwierząt hodowlanych oraz dozbrojenia terenów inwestycyjnych, konieczna jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Węgrzce”.

 • 800 000, 00 zł – Kompleksowa termomodernizacja poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki

Inwestycja obejmie następujące zadania: docieplenie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9c, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. 1 Maja 8g, docieplenie poddasza w budynku przy ul. 1 Maja 8g, modernizacja istniejącego systemu ogrzewania wykorzystującego do opalania węgiel kamienny na ekologiczne kotłownie gazowe w budynku przy ul. 1 Maja 8g oraz w budynku przy ul. 1 Maja 9c.

 • 750 000,00 zł – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych
 • 750 000, 00 zł – Poprawa dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej w gm. Borów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

Projekt obejmuje przebudowę 4 ulic: 3 w Borku Strzelińskim i 1 w Borowie o łącznej dł. ok. 930 mb, chodników o dł.ok.610 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, min. szer. jezdni 5m. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Obecnie drogi są w złym stanie techn. gł. nawierzchnia z kruszywa kamiennego, liczne koleiny, ubytki, brak chodników, co ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

 • 700 000,00 zł  – Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu

Przedsięwzięcie zawiera: ETAP I – wymiana kotłów węglowych na kody gazowe, ETAP II – wymiana instalacji C.O. i stolarki okiennej. W chwili obecnej źródłem ciepła dla budynków ośrodka jest kotłownia węglowa, której stan techniczny nie gwarantuje bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepłą wodę, zarówno dla celów użytkowych jak i centralnego ogrzewania. Obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej.

 • 650 000,00 zł – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stroni

Reprofilacja terenu wokół świetlicy, budowa studni chłonnych, wzmocnienie gruntu wokół fundamentów, iniekcja krystaliczna ścian, elewacja budynku.

 • 620 000,00 zł – Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku
 • 600 000,00 zł – budowa remizy OSP w Ksieginiach Małych

Projekt obejmuje 3 stanowiskowy garaż dla wozów, salę szkoleń.

 • 600 000,00 zł – Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka

W przypadku Będzina i Domasławic – dostosowanie obiektów pod względem higieniczno- sanitarnym (toaleta, kuchnia), natomiast w przypadku obiektu w Olszówce prace budowlane dotyczyć będą sali wielofunkcyjnej, korytarza, toalety, część kuchennej, zmywalni, magazynu, i kotłowni (gazowa).

 • 600 000,00 zł – Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Udanin

Dzięki przeprowadzonym robotom budowlanym świetlice będą spełniać wymogi warunków technicznych , staną się bardziej funkcjonalne i przyjazne użytkownikom, czyli mieszkańców sołectwa i gminy. Aby aktywizować lokalną społeczność koniecznym staje się tworzenie warunków do podejmowania działalności, co w konsekwencji doprowadzi do rozwoju oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców.

 • 525 000,00 zł – Rewitalizacja wieży ciśnień w m. Góra

Wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, wzmocnienie konstrukcji ścian, wymiana i renowacja istniejących okien, przebudowa instalacji elektrycznej, odrestaurowanie wnętrza, zamontowanie iluminacji zabytku, zagospodarowanie terenu. Ponadto prace budowlane polegają również na dostosowaniu obiektu do funkcji punktu widokowego.

 • 500 000,00 zł – Zadanie polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd Dolny, Ujazd Górny i Jarosław oraz pozostałych miejscowości, których problem nieuporządkowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Inwestycja swym zakresem obejmie m.in: modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe Dolnym, renowację 3 studni głębinowych, budowę kanalizacji na terenie SUW, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, budowę sieci wodociągowej w Ujeździe Górnym oraz sieci wodociągowej w Jarosławiu.

 • 500 000,00 zł – Przedmiotem realizacji zadania jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m Wyszonowice

Dostosowanie obiektu do istniejących potrzeb mieszkańców oraz dostosować dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo termomodernizacja oraz wymiana dachu, przebudowa parteru i piętra.

 • 500 000,00 zł – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Sokołowice o trzy sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne o powierzchni 141,50 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowę zaprojektowano w lekkiej konstrukcji drewnianej szkieletowej. Konstrukcję ścian zaprojektowano jako układ słupowy z wypełnieniem wełną mineralną oraz usztywnioną płytami OSB. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako układ krokwiowy przegubowo oparty na istniejącej ścianie murowanej.

 • 500 000,00 zł – Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Poszerzenie jezdni, poprawa nośności konstrukcji nośnych, urządzenia BRD.

 • 500 000,00 zł – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica Czeszycka (na obszarze rewitalizacji zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (ciągi komunikacyjne, oświetlenie, kosze, ławki).

Budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 149,06m², kubaturze 847m³, ogrzewany elektrycznie, składa się z: sali głównej (80,13m²), części sanitarno – szatniowej, zaplecza kuchennego i tarasu zewnętrznego (24,5m²). Obiekt służyć będzie mieszkańcom miejscowości oraz instytucji kultury -zajęcia i warsztaty dla mieszkańców.

 • 500 000,00 zł – Przebudowa obiektu użyteczności publicznej – siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim

Zadanie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej jak również przystosowania obiektu do korzystania przez osoby nie w pełni sprawne. Planuje się wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie pompą ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dobudowanie windy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • 400 000,00 zł – Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Niwniku
 • 300 000,00 zł – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice

Wyposażenie w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą i wentylację wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną (zbiornikiem bezodpływowym, kanalizację deszczową ze zbiornikiem na wody opadowe, przyłączem wodociągowym, wewnętrzną energetyczną linią zasilającą oraz parkingiem) oraz wyposażeniem świetlicy.

 • 300 000,00 zł – Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie

Planowany zakres prac to rozbiórka i wymiana istniejącej nawierzchni, zjazdu oraz chodnika oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych.

 • 300 000,00 zł – Termomodernizacja przedszkola BAJKA W Międzyborzu

Pokrycie dachowe, elewacja, stolarka, podjazd dla niepełnosprawnych.

 • 200 000,00 zł – Utworzenie pracowni fizyczno-chemicznych w następujących oławskich szkołach podstawowych: SP1, SP2, SP4, SP5, SP8.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa pracowni. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości warunków nauczania szkół podstawowych, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych. Infrastruktura ta jest konieczna do realizacji bogatej oferty programowej szkół, która jest niezbędna do realizacji w przyszłości innowacyjnych i rozwojowych przedsięwzięć.

 • 200 000,00 zł – Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Oleśnicy

Zaplanowany zakres prac: wykonanie oświetlenia (energooszczędnego), instalacja gniazd 1-fazowych, instalacja siły i gniazd siłowych, remont instalacji na poziomie poddasza, instalacja radiowęzła, wykonanie rozdzielnic głównych oddziałowych, roboty ogólnobudowlane.

 • 200 000,00 zł – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice

Świetlica wiejska będzie posiadała salę, na której będą odbywały się zajęcia kulturalno-sportowe, toaletę oraz część gospodarczą. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej polegać będą na budowie miejsc postojowych i chodników. Teren zostanie obsadzony zielenią. Celem inwestycji jest stworzenie bazy lokalowej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

 • 20 036 037,09 zł – budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (relacji Wrocław–Szczecin)

Projekt Śródmiejskiego Obejścia Wołowa zakłada wlot na skrzyżowaniu DW nr 338 i drogi powiatowej nr 1286D. Drugi wlot ŚOW planuje się na rondzie Canteleu, które przecina DW nr 340. Projektowana droga jest kategorii G, kategoria ruchu KR3. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów, przebudowa kolidującego uzbrojenia.

 • 4 000 000,00 zł – Rozbudowa  Szkoły Podstawowej w Skokowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich

Projekt ma na celu poprawę warunków kształcenia około 500 dzieci i młodzieży w gminie Prusice na obszarze wiejskim gminy poprzez rozbudowanie istniejącej szkoły o nowoczesny niskoemisyjny budynek o podwyższonych parametrach energetycznych OZE, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • 400 000,00 zł – Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie

Projekt obejmuje:

− wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł opalany gazem 30 kW,

− modernizację instalacji C.O.,

− wymianę wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji,

− modernizację instalacji elektrycznej – nowe okablowanie oświetlenia LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych 5 kW,

− roboty budowlane, obejmujące ocieplenie posadzki, tynki elewacji, roboty malarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku,

− naprawę tynków elewacji.

 • 700 000,00 zł – Utworzenie skateparku i placu zabaw

Projekt zakłada zagospodarowane dwóch miejsc na terenie gminy: skateparku w Sobótce oraz placu zabaw z siłownią w Świątnikach.

 • 600 000,00 zł – Utworzenie „Centrum Aktywnego Seniora” w Brzegu Dolnym

Inwestycja obejmuje: przebudowę i adaptację dawnych pawilonów handlowych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem jest poprawa jakości życia, usługi społeczne dla 30 seniorów w zakresie: dziennej opieki, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych, ruchowych. Prace obejmą roboty budowlane, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu.

 • 1 000 000,00 zł – Przebudowa budynku „Domu Dziecka” w Obornikach Śląskich wraz z wyposażeniem

Przebudowa obejmie wyodrębnienie dwóch lokali, z których każdy stanowić będzie oddzielną placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce (dostosowanie do wymogów ppoż.), poprawę warunków bytowych dzieci oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Wykaz inwestycji z aktualnej edycji – https://duw.pl/pl/urzad/programy/rzadowy-fundusz-inwesty/2021-r

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły do dużych miast, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Choć Fundusz to zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty jego działania mogą być globalne. Lokalne inwestycje dają impuls do rozwoju całego kraju.